Aktuality

19.03.2018

Školenie rozhodcov 1. triedy

Oznamujeme Vám, že rozhodcovská komisia VSaZ plánuje uskutočniť školenie rozhodcov 1.  triedy (najnižšej) v mesiaci apríl 2018.

 

Smernica SAZ 12/2017 usmerňuje školenie nasledovne:

rozhodcovia I. kvalifikačného stupňa, označovaní aj ako „rozhodcovia na miestnej úrovni“, sú špecializovaní odborníci v oblasti rozhodovania atletiky, ktorí majú zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, a to pod dohľadom rozhodcu vyššieho kvalifikačného stupňa.

 

​ KR SAZ menuje za rozhodcu I. kvalifikačného stupňa (rozhodca na miestnej úrovni) osobu, ktorá absolvovala školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa (rozhodca na miestnej úrovni), úspešne zložila určenú skúšku, dosiahla vek 18 rokov a má základné vzdelanie.

 

Školenia rozhodcov I. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na miestnej úrovni) sa môže zúčastniť aj osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a má základné vzdelanie. Po absolvovaní školenia a úspešnom zložení určenej skúšky sa osoba staršia ako 16 rokov a mladšia ako 18 rokov označuje ako rozhodcovský kandidát. Takáto osoba môže vykonávať pomocné rozhodcovské funkcie, nesmie však rozhodovať samostatne, vždy len pod dohľadom rozhodcu staršieho ako 20 rokov s rozhodcovskou praxou aspoň 2 roky, a nesmie vykonávať také rozhodcovské činnosti, kde by jej bezprostredne hrozilo nebezpečenstvo úrazu (najmä pri dopade náčinia).   ​

 

Príloha č.1 – Obsahová náplň a časový rozsah školení rozhodcov I. kvalifikačný stupeň (rozhodca na miestnej úrovni) – rozsah školenia 16 hodín

 

a) teoretická časť 10 hodín

  • Všeobecné zásady a základy rozhodovania 2 hod.
  • Organizácia súťaží 1 hod.
  • Rozhodovanie bežeckých súťaží 3 hod.
  • Rozhodovanie skokanských súťaží 2 hod.
  • Rozhodovanie vrhov a hodov 2 hod.

 

b) praktická časť 5 hodín

  • Rozhodovanie na atletickej súťaži

 

c) záverečná skúška (písomná, prípadne i ústna) 1 hodina

 

Žiadam všetky oddiely, ktoré majú vo svojich radoch záujemcov, ktorí zodpovedajú vyššie uvedeným kritériám,

aby nahlásili do 26.3.2018 nasledovné údaje:

meno, dátum narodenia, bydlisko, oddiel, e mailový alebo telefonický kontakt.

Prosíme odpoveď na e-mailovú adresu: hanusovasilvia@gmail.com

 

 

Silvia Hanusová

Predsedníčka komisie rozhodcov VsAZ

späť...